วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2541
ทะเบียนเลขที่ บอจ.รบ.839
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.- บาท(ห้าล้านบาท)
ที่ตั้ง 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3231-0262 โทรสาร 0-3231-0397
อีเมล์ hctvtoyou@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.hctvtoyou.com/ตราประจำบริษัท เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมมุมทั้งสี่ด้านมนมีเส้นสีดำตัดขอบ ภายในกรอบเป็นลายแถบทางดิ่งแบ่งเป็นสี่แถบเท่าๆ กัน ประกอบด้วยแถบสีน้ำเงิน เขียว เหลือง แดง มีอักษรภาษาอังกฤษ HCTV ตัวใหญ่ เขียนทับอยู่ตรงกลาง ด้านบนอักษร HCTV เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า CABLE TV และด้านล่างเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า ENTERTAINMENT

วิสัยทัศน์ เป็นเจ้าของสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ของจังหวัดราชบุรี ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนชาวราชบุรี

วัตถุประสงค์ของบริษัท
  1. เผยแพร่รายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และรายการโทรทัศน์ของจังหวัดราชบุรีที่ผลิตขึ้นเอง ให้สมาชิกได้รับชม
  2. เผยแพร่และกระจายเสียงคลื่นวิทยุให้ประชาชนได้รับฟัง โดยมุ่งเน้นรายการข่าวและสาระที่เป็นความรู้ของจังหวัดราชบุรี
  3. เผยแพร่ข่าวสารและสาระต่างๆ ของจังหวัดราชบุรีทางเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
  4. ผลิตนิตยสาร “ที่นี่..ราชบุรี” เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี
  5. วางแผน ออกแบบ และผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งมวล
  6. ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนของจังหวัดราชบุรี
เป้าหมายของบริษัท
  1. เป็นเจ้าของสื่อที่ครบวงจร สำหรับชาวราชบุรี
  2. เป็นสื่อมวลชนของจังหวัดราชบุรีที่มีศักยภาพ
  3. เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งมวล
ปรัชญาของบริษัท : ชัด มาตรฐาน บริการดี สร้างสื่อดีดีให้ทุกคน