วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้ประกาศ

วิจิตรา เนตรอุบล
ผู้ประกาศข่าว

สุจิตรา เนตรอุบล
ผู้ประกาศข่าว

อิสราวรร หาวารี
ผู้ประกาศข่าว