วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ฝ่ายธุรการ การบัญชีและการเงิน

มนต์ทิพย์ สุทธิวรรณอาภา (มด)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ การบัญชีและการเงิน

ขนิษฐา  คุ้มสมัย (อ้น)
พนักงานฝ่ายธุการ การบัญชีและการเงิน


สุเทพ น้อยสนธิ (โจ๊ก)
พนักงานเก็บเงิน สาขาราชบุรี


สมโภชน์  ภักดี
พนักงานเก็บเงิน สาขาจอมบึง