วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นักศึกษาฝึกงาน

นายกรวัฒน์  ทวาโรจน์ (บอลลูน)
นักเรียน ระดับ ปวช. สาขางานการขาย
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
11 ต.ค.2553-15 ธ.ค.2553

นายพงษ์พันธ์ สุขสม (เพชร)
นักเรียน ระดับ ปวช. สาขางานการขาย
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
11 ต.ค.2553-15 ธ.ค.2553


น.ส.ดาลิกา  เร็วรวด (ดิว)
นักเรียน ระดับ ปวช. สาขางานการขาย
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
11 ต.ค.2553-15 ธ.ค.2553

น.ส.สาวิตรี  มหาพรชัย
นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
28 มิ.ย.2553-27 ส.ค.2553


น.ส.ดวงกมล  พูนสุวรรณ
นักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
28 มิ.ย.2553-27 ส.ค.2553


นายสหรัฐ เดชะพงษ์ (บูม)
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาอิเล็คทรอนิกส์ สาขางานระบบโทรคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
24 พ.ค.2553-27 ส.ค.2553


นายสรวิทย์ ทองแพง (ฟิล์ม)
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาอิเล็คทรอนิกส์ สาขางานระบบโทรคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
24 พ.ค.2553-27 ส.ค.2553