วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ฝ่ายติดตั้งและวางระบบ


ชาญชัย ผมน้อย
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและวางระบบ

ว่าง
พนักงานฝ่ายติดตั้งและวางระบบ