วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน

การประชุม อบรม สัมมนา
  • 13 ก.ค.2553 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) จัดโดยกลุ่มสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. (สุชาต จันทรวงศ์)
  • 29 มิ.ย.2553 อบรมความรู้ให้สามารถกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์แก่ประชาชน ณ บ้านส้มทิพย์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (กาญจนา สิมมา)
  • 4 มิ.ย.2553 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ใน จ.ราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดยกลุ่มสายรุ้ง (คมปิยะ อิษฎานนท์)
  • 14 พ.ค.2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี (มนต์ทิพย์ และขนิษฐา คุ้มสมัย)
การดูงาน
  • 24-27 ก.ค.2553 โครงการเยือนอารยธรรมลุ่มน้ำโดม สืบทอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ จ.อุบลราชธานี จัดโดย โรงไฟฟ้าราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค และภัทรพงศ์ คำเปรม)
  • 8 มิ.ย.2553 ดูงานสื่อสัญจรศูนย์ศึกษาพพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จัดโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี (ภัทรพงศ์ คำเปรม และวิทยา เอี่ยมสำอางค์)
  • 4 มิ.ย.2553 จังหวัดราชบุรี นำโดย นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวเพื่อเปิดตัวเส้นทางศึกษาธรรมชาติใหม่ "ห้วยพุน้ำร้อน" อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค, ภัทรพงศ์ คำเปรม และพิสิฐ กองลำเจียก)
  • 4-5 ส.ค.2552 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จ.พัทลุง ในนามตัวแทน จ.ราชบุรี จัดโดย ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค และสุชาต จันทรวงศ์)
  • 19-20 เม.ย.2551 โครงการนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานแนวการค้าชายแดน จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จัดโดย ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค และสุชาต จันทรวงศ์)